งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ (Instrumentation and method of analysis)


งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ มีเครื่องมือและนักวิจัยทำงานหลากหลายหัวข้อ อาทิ การใช้เทคนิคสเปกโทรสโคปีวิเคราะห์สารที่มีความเข้มข้นต่ำ การปรับเปลี่ยนขั้นไฟฟ้าเพื่อการวิเคราะห์ที่จำเพาะเจาะจง การแยกสารกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี และการใช้เทคนิควิเคราะห์การไหลแบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยงานวิเคราะห์มีทั้งอาศัยวิธีมาตรฐาน (standard method) และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ขึ้นใหม่ (developed method) และสามารถประยุกต์ได้กับตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม เกษตร คลินิก และนิติวิทยา นอกจากนี้ยังรับบริการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

นักวิจัย
อาจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร
อาจารย์ ดร.มูฮำหมัด นิยมเดชา