งานวิจัยในด้านเคมีเชิงคำนวณ (Computational Chemistry)

        งานวิจัยในด้านเคมีเชิงคำนวณ (Computational Chemistry) ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำการวิจัย โดยใช้ในการทำแบบจำลองโมเลกุล (Molecular Model) เพื่อช่วยในการออกแบบหรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองในหลากหลายมากขึ้น เช่น การออกแบบและทำนายการดูดกลืนแสงของโมเลกุลที่เป็นสารให้สี การออกแบบยา (Drug design) และทำนายการเข้ายึดจับของโมเลกุลยาในตำแหน่งกัมมันต์ (active site) และการใช้แบบจำลองโมเลกุลในการศึกษาการยึดจับกันระหว่างโมเลกุลของเซ็นเซอร์กับไอออนของโลหะหนัก ซึ่งจะช่วยในการออกแบบเซ็นเซอร์ชนิดใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับไอออนโลหะหนัก

นักวิจัย
อาจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ทองยิ่ง