อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ทองยิ่ง

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: tongying.p@gmail.com, tongying_p@silpakorn.edu

ห้องพัก: 222 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28312

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) University of Notre Dame, USA

M.Sc. (Physical Chemistry, International program) Mahidol University

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Position held:

Postdoctoral Research Associate, University of Colorado, Boulder, USA

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Semiconductor nanoparticles synthesis, characterization and applications

 • Natural dyes and pigments

ผลงานตีพิมพ์:

 • “Pressure Response of Photoluminescence in Cesium Lead Iodide Perovskite Nanocrystals” Beimborn II, J. C.; Hall, L. M. G.; Tongying, P.; Dukovic, G. and Weber, M. J. J. Phys. Chem. C2018, 122, 11024−11030.

 • Tongying, P., Lu, Y.-G., Hall, L. M. G., Lee, K., Sulima, M., Ciston, J. and Dukovic, G. (2017) “Control of Elemental Distribution in the Nanoscale Solid-State Reaction That Produces (Ga1–xZnx)(N1–xOx) Nanocrystals” ACS Nano, 11: 8401–8412.

 • Wang, Y., Morozov, Y., Zhukovskyi, M., Draguta, S., Tongying, P., Bryant, B., Rouvimov, S. and Kuno M. (2016) “Transforming layered to non-layered two-dimensional materials: Cation exchange of SnS2 to Cu2SnS3ACS Energy Lett., 1: 175-181.

 • Cadranel, A., Pieslinger, G. E., Tongying, P., Kuno, M., Baraldo, L. M. and Hodak, J. H. (2016) “Spectroscopic signatures of ligand field states in {RuII(imine)} complexes” Dalton Trans., 45: 5464-5475.

 • Zhukovskyi, M., Tongying, P, Yashan, H., Wang, Y. and Kuno, M. (2015) “Photocatalytic hydrogen generation from Ni-decorated CdS nanosheets” ACS Catal., 5: 6615–6623.

 • Wang, Y., Zhukovskyi, M., Tongying, P., Tian, Y. and Kuno M. (2014) “Synthesis of ultrathin and thickness-controlled Cu2-xSe nanosheets via cation exchange” J. Phys. Chem. Lett., 5: 3608-3613.

 • Tongying P., Vietmeyer, F., Aleksiuk, D., Ferraudi, G. F., Krylova, G. and Kuno, M. (2014) “Double heterojunction nanowire photocatalysts for hydrogen generation” Nanoscale, 6: 4117-4124.

 • Tongying, P., Plashnitsa, V. V., Petchsang, N., Vietmeyer, F., Ferraudi, G., Krylova, G. and Kuno, M. (2012) “Photocatalytic hydrogen generation efficiencies in 1D CdSe heterostructures” J. Phys. Chem. Lett., 3: 3234-3240.

 • Plashnitsa, V. V., Vietmeyer, F., Petchsang, N., Tongying, P., Kosel, T. H. and Kuno, M. (2012) “Synthetic Strategy and Structural and Optical Characterization of Thin Highly Crystalline Titanium Disulfide Nanosheets” J. Phys. Chem. Lett., 3: 1554–1558.

Book Chapter:

 • Tongying, P., Zhukovskyi, M. and Kuno, M. (2015) “Chapter4: Synthesis and application of solution-based II-VI and IV-VI semiconductor nanowires” In Anisotropic Nanomaterials (pp. 119-156), Li Q.(Ed.), Springer International Publishing