ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนภา ศิริรักษ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: jitnapasirirak@gmail.com, sirirak_j@silpakorn.edu

ห้องพัก: 4210/4 Science Building 4

โทร: 034-255797 ext. 28320

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

Ph.D. (Chemistry) University of Bristol, UK (2011)

MSci (Chemistry) University of Bristol, UK (2007)

งานวิจัยที่สนใจ:

Molecular modelling, Natural dye and Lake pigment

ผลงานตีพิมพ์:

 • NearInfrared fluorescence chemosensor based on isothiocyanateazaBODIPY for cyanide detection in ppb level: Applications in buffer media and living cell imaging” Nantanit Wanichacheva Pornthip Piyanuch Jitnapa Sirirak Anyanee Kamkaew Oratai Weeranantanapa Vinich Promarak Kevin Burgess, ChemPlusChem, 2019, in press

 • Environmentally friendly method for determination of ammonia nitrogen in fertilisers and wastewaters based on flow injection-spectrophotometric detection using natural reagent from orchid flower” Thanikan Sukaram, Petcharat Sirisakwisut, Jitnapa Sirirak, Duangjai Nacapricha & Sumonmarn Chaneam, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 98, 2018, 907-920

 • “Physico-chemical characterization of natural lake pigments obtained from Caesalpinia Sappan Linn. and their composite films for poly (lactic acid)-based packaging materials” Sutinee Girdthep, Jitnapa Sirirak, Donraporn Daranarong, Rathawat Daengngern, Supanee Chayabutra, Dyes and Pigments, 157, 2018, 27-39

 • “Triple detection modes for Hg2+sensing based on NBD-fluorescent and colorimetric sensor and its potential in cell imaging” Sasiwimon Kraithong, Rapeepat Sangsuwan, Nattawan Worawannotai, Jitnapa Sirirak, Adisri Charoenpanich, Patchanita Thamyongkit, Nantanit Wanichacheva, New Journal of Chemistry, 42, 2018, 13180-13180

 •  "Dual-analyte fluorescent sensor based on [5]helicene derivative with super large stokes shift for the selective determinations of Cu2+ or Zn2+ in Buffer Solutions and Its  Application in Living Cell”,  Siwakorn Sakunkaewkasem, Anuwat Petdum , Waraporn Panchan, Jitnapa Sirirak, Adisri Charoenpanich, Thanasat Sooksimuang, Nantanit Wanichacheva, ACS Sensors, 3 (5),  2018,  1016–1023

 • Novel Cu2+-specific ‘‘Turn-ON’’ fluorescent probe based on [5]helicene with very large Stokes shift and its potential application in living cells”, Nirawit Kaewnok,  Anuwut Petdum, Jitnapa Sirirak, Adisri Charoenpanich, Waraporn Panchan, Somboon Sahasithiwat, Thanasat Sooksimuangc and Nantanit Wanichacheva, New Journal of Chemistry., 42, 2018, 5540.

 • Enhancing sensitivity of novel Hg2+ fluorescent sensor via plasmonic enhancement of silver nanoparticles”, Sasiwimon Kraitong, Jitnapa Sirirak, Kittibandid Soisuwan, Nantanit Wanichacheva, Pattanawit Swanglap, Sensors and Actuators, B: Chemical, 258, 2018, 694-703.

 • "Turn-ON" [5]helicene-based fluorescence sensor with very large Stokes shift for highly selective detection of Ag+ and AgNPs”, Anuwut Petdum, Waraporn Panchan, Pattanawit Swanglap, Jitnapa Sirirak, Thanasat Sooksimuang, Nantanit Wanichacheva Sensors and Actuators, B: Chemical, 259, 2018, 862 - 870.

 • Solvent control bifunctional fluorescence probe for selective detection of Cu2+ and Hg2+ via the excimer of pyrenylacetamide subunits”, Thamon Puangsamlee , Yordkhuan Tachapermpon , Peeraporn Kammalun, Kanjarat Sukrat, Chantana Wainiphithapong, Jitnapa Sirirak, Nantanit Wanichacheva, Journal of Luminescence, 196, 2018, 227 – 235.

 • “Colorimetric and fluorescent sensing of a new FRET system via [5]helicene and rhodamine 6G for Hg2+ detection”, Anuwut Petdum, Waraporn Panchan,  Jitnapa Sirirak,  Vinich Promarak,  Thanasat Sooksimuang  and  Nantanit Wanichacheva, Dalton Trans., 2017, 46, 16251–16256.

 • “Near-infrared aza-BODIPY fluorescent probe for selective Cu2+ detection and its potential in living cell imaging”, Yordkhuan Tachapermpon, Sopida Thavornpradit, Adisri Charoenpanich, Jitnapa Sirirak, Kevin Burgess and Nantanit Wanichacheva, Dalton Trans., 2017, 46, 16251.

 • Jitnapa Sirirak, Darunee Sertphon, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding and  David J. Harding, Comparison of density functionals for the study of the high spin low spin gap in Fe(III) spin crossover complexes” Int J Quantum Chem., 2017, 117(9), e25362.

 • Yordkhuan Tachapermpon, Sumonmarn Chaneam, Adisri Charoenpanich, Jitnapa Sirirak and Nantanit Wanichacheva, “Highly Cu2+-sensitive and selective colorimetric and fluorescent probes: Utilizations in batch, flow analysis and living cell imaging” Sensors and Actuators B, 2017, 868-878.

 • Sasiwimon Kraithong,  Pattareeya Damrongsak,  Kullatat Suwatpipat, Jitnapa Sirirak,  Pattanawit Swanglap  and  Nantanit Wanichacheva, “Highly Hg2+-sensitive and selective fluorescent sensors in aqueous solution and sensors-encapsulated polymeric membrane” RSC Adv., 2016, 6, 10401-10411

 • Sopida Thavornpradit, Jitnapa Sirirak, and Nantanit Wanichacheva, “Turn-on naphthalimide fluorescent sensor with high quantum yield and large Stokes shift for the determination of Cu(II)”, J Photochem Photobiol A Chem., 2016, 330, 55-63

 • Piboonwan Insiti, Prapatsorn Jitthiang, Phimphaka Harding, Kittipong Chainok, Ratanon Chotima, Jitnapa Sirirak, Sebastian Blackwood, Adil Alkaş, Shane G. Telfer and David J. Harding, “Substituent modulated packing in octahedral Ni(II) complexes” Polyhedron, 2016, 114, 242-248

 • Jitnapa Sirirak, David J. Harding, Phimphaka Harding, Keith S. Murray, Boujemaa Moubaraki, Lujia Liu and Shane G. Telfer, 2015, “Spin Crossover in cis Manganese (III) Quinolylsalicylaldiminates”, Eur. J. Inor. Chem., 15, 2534-2542.

 • David J. Harding, Wasinee Phonsri, Phimphaka Harding, Jitnapa Sirirak, Yuttana Tangtirungrotechai, Richard D. Webster and Harry Adams, 2014“Copper hydrotris(3,5-diphenylpyrazolyl)borate dithiocarbamates: attempting to model azurin”, New J. Chem., 39, 1489.

 • Jitnapa Sirirak, David J. Harding, Phimphaka Harding, Luija Liu and Shane G. Telfer, 2014, “Solvatomorphism and electronic communication in FeIII N,N-bis(salicylidene)-1,3-propanediamine dimers”, Aus. J. Chem., 68(5), 766-773.

 • Marc W. van der Kamp, Jitnapa Sirirak, Jolanta Żurek, Rudolf K. Allemann and Adrian J. Mulholland, 2013, "Conformational Change and Ligand Binding in the Aristolochene Synthase Catalytic Cycle" Biochemistry, 52, 8094.

 • Ewa Chudyk, Edyta Dyguda-Kazimierowicz, Karol M. Langner, W. Andrzej Sokalski, Alessio Lodola, Marco Mor, Jitnapa Sirirak and Adrian J. Mulholland,2013, ''Nonempirical energetic analysis of reactivity and covalent inhibition of fatty acid amide hydrolase", J. Phys.Chem. B, 117(22), 6656.

 • Jitnapa Sirirak, WasineePhonsri, David J. Harding, Phimphaka Harding, Pimonrat Phommon, Wannapa Chaoprasa, Rebecca M. Hendry, Thomas M. Roseveare and Harry Adams, 2013, "Halogen substituted quinolylsalicylaldimines: Four halogens three structural types", J. Mol. Struct., 1036, 439.

 • Phimphaka Harding, David J. Harding, Jitnapa Sirirak and Harry Adams, 2012,"Synthesis and electron transfer studies of redox active trans-b-diketonateNi(II) complexes", Transition Met. Chem., 37, 639.