อาจารย์ ดร.มูฮำหมัด นิยมเดชา

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: muhammad@su.ac.th, momoniyom@yahoo.com

ห้องพัก: 223 Science Building 3

โทร: 034-255797 ext. 28313

เว็บไซต์: -

การศึกษา:

วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)

วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2542)

งานวิจัยที่สนใจ:

Isolation of bioactive compounds from natural products, total synthesis

ผลงานตีพิมพ์:

 • กิตติศักดิ์ เหมือนดาว, มูฮำหมัด นิยมเดชา และศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, “เปรียบเทียบวิธีการสกัดสารไมตราไจนีนจากใบกระท่อมเพื่องานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์”, งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”,                        19-20 กรกฎาคม 2561, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 153-160.

 • โอภาส กุรีวรรณ์, มูฮำหมัด นิยมเดชา และศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, “การแยกและการหาปริมาณไมทราไจนีนในใบกระท่อมจากจังหวัดปทุมธานีเพื่องานนิติวิทยาศาสตร์”, การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๖๑, 20 กรกฎาคม 2561, ปีที่ 3 ฉบับที่ 5, 66-81, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

 • มูฮำหมัด นิยมเดชา, “การสังเคราะห์โอเซลทามิเวียร์ และอนุพันธ์ของโอเซลทามิเวียร์ที่มีฤทธ์ทางชีวภาพ”, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561, 62 หน้า

 • มูฮำหมัด นิยมเดชา และชนิกานต์ เอี่ยมสอาด, “การสังเคราะห์อนุพันธ์โอเซลทามิเวียร์ออกฤทธิ์ยับยั้งอัลไซเมอร์”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2561, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม), 210-222.

 • Niyomdecha, M., Lohawitayanan, D. (2016) “Synthesis of Oseltamivir derivatives with anti-tyrosinase for making whitening skin”, Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 3(5): 66-81. (TCI กลุ่ม 2)

 • Niyomdecha, M. (2015) “Efficient synthesis of Oseltamivir from Readily Available Epoxide Precursor”, Chemistry and Material Research 7(8): 112-115. (ISI)

 • Kongkathip, N., Kongkathip, B., Siripong, P., Sangma, C., Luangkamin, S., Niyomdecha, M., Piyaviriyakul, S. and Kongsaeree, P. (2003) “potent antitumor activity of synthetic 1,2-napthoquinones and 1,4-napthoquinones” Bioorganic & Medicinal Chemistry 11: 3179

Conferences:

 • Saelim, S. and Niyomdecha, , “Synthesis of gallic acid derivatives and anti-oxidation properties”, The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty, 6-8 May 2014, Phuket, Thailand.

 • Srikittiwanna, K., Suksamran, A., Sritana-anant, Y. and Niyomdecha, M., “Synthesis of Oseltamivir derivatives with Anti-Alzheimer activity”, Pure and Applied Chemistry Internation Conference 2015 (PACCON 2015), 21-23 January 2015, Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand.

 

ทรัพย์สินทางปัญญา / ทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 • งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์, สุวพร เหลืองขมิ้น, ผ่องพรรณ ศิริ พงษ์, สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล,มูฮำหมัด นิยมเดชา, “สารอนุพันธ์ใหม่ dihydro pyrano-1,2-naphthoquinones, dihydropyrano-1,2-naphthoquinones, dihydro pyrano-1,4-naphthoquinones และ dihydrofurano-1,4-naphthoquinones ที่ยับยั้งเซลล์มะเร็ง”, Thailand, Patent Application No. 073725, 2002.

 • งามผ่อง คงคาทิพย์, บุญส่ง คงคาทิพย์, สุวพร เหลืองขมิ้น, ผ่องพรรณ ศิริ พงษ์, สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล, มูฮำหมัด นิยมเดชา, “สารอนุพันธ์ใหม่ 1,4-naphthoquinone esters with anticancer activity”, Thailand, Patent Application No. 073726, 2002.

 

หนังสือ

 • อาจารย์ ดร. มูฮำหมัด นิยมเดชา, พอลิเมอร์ในเคมีอินทรีย์, พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561, 142 หน้า

 • อาจารย์ ดร. มูฮำหมัด นิยมเดชา, สารชีวโมเลกุลในเคมีอินทรีย์, พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561, 406 หน้า