ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

Asst. Prof. Panupun Limpachayaporn, Dr. rer. Nat.

 

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์: limpachayaporn_p@su.ac.th

ห้องพัก: 1145 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 1

โทร: 034-147008

โทรสาร: 034-147002

เว็บไซต์:
https://scholar.google.com/citations?user=sJ4sVuEAAAAJ&hl=en

การศึกษา:

Dr. rer. nat. (Chemistry) University of Münster, Germany (2012)

Diplom (Chemie) University of Göttingen, Germany (2009)

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

งานวิจัยที่สนใจ:

 • Synthesis and Cytotoxicity towards Various Cancer Cell Lines of Sorafenib Analogues
 • Development of Heterocylic Fragments as Anti-Cancer and Anti-Microbial Agents
 • Structural Modifications of Bioactive Natural Products for Improvement of Biological Activities

ผลงานตีพิมพ์:

 • Limpachayaporn, P.*; Nuchpun, S.; Sirirak, J.; Charoensuksai, P.; Wongprayoon, P.; Chuaypen, N.; Tangkijvanich, P.; Suksamrarn, A. meta-Ureidophenoxy-1,2,3-triazole hybrid as a novel scaffold for promising HepG2 hepatocellular carcinoma inhibitors: Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2022, 74, 117048.
  (https://doi.org/10.1016/j.bmc.2022.117048)
 • Pengnam, S.; Wongprayoon, P.; Limpachayaporn, P.; Rayanil, K.; Charoensuksai, P.* Synergistic activity of friedelan-3β-ol isolated from Euphorbia lactea and doxorubicin against MDA-MB-231 breast cancer cell line. Science, Engineering and Health Studies 2022, 16, 22050011.
  (https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sehs/article/view/254038)
 • Wongprayoon, P.; Leelasart, S.; Jantham, J.; Pootaeng-on, Y.; Oekchuae, S.; Limpachayaporn, P.; Rayanil, K.; Charoensuksai, P.* A triterpenoid friedelan-3ß-ol isolated from Euphorbia lactea exhibited cytotoxic activity against HN22 cells by inducing an S-phase cell cycle arrest. Journal of Applied Pharmaceutical Science 2022, 12(10), 031-048.
  (https://doi.org/10.7324/JAPS.2022.121004)
 • Oekchuae, S.; Sirirak, J.; Charoensuksai, P.; Wongprayoon, P.; Chuaypen, N.; Boonsombat, J.; Ruchirawat, S.; Tangkijvanich, P.; Suksamrarn, A.; Limpachayaporn, P.* The Design and Synthesis of a New Series of 1,2,3-Triazole-Cored Structures Tethering Aryl Urea and Their Highly Selective Cytotoxicity toward HepG2. Pharmaceuticals 2022, 15, 504.
  (https://doi.org/10.3390/ph15050504)
 • Singpanna, K.; Limpachayaporn, P.; Sukma, M.; Athipornchai, A.; Nuntharatanapong, N.* Synthesis of Fluorinated N- Benzylaniline Derivatives and Evaluations on Anti-Tyrosinase and Anti-Melanogenic Activities. Key Engineering Materials 2022, 914, 87-92.
  (https://doi.org/10.4028/p-92oxa7)
 • Singpanna, K.; Dechsri, K.; Patrojanasophon, P.; Limpachayaporn, P.; Opanasopit, P.; Nuntharatanapong, N.* Transdermal delivery, cytotoxicity and anti-melanogenic activity of p-chlorophenyl benzyl ether loaded-liposomes. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2021, 65, 102746.
  (https://doi.org/10.1016/j.jddst.2021.102746
  )
 • Sirirak, J.; Suttayasorranakhom, S.; Limpachayaporn, P.; Oekchuae, S.* In Silico, Design, and Development: Molecular Modeling towards B-RAF and VEGFR-2 of Novel Sorafenib Derivatives for Targeted Hepatocellular Carcinoma Cancer Inhibitors. Key Engineering Materials 2021, 901, 3-8.(https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.901.3)
 • Palakhachane, S.; Ketkaew, Y.; Chuaypen, N.; Sirirak, J.; Boonsombat, J.; Ruchirawat, S.; Tangkijvanich, P.; Suksamrarn, A.; Limpachayaporn, P.* Synthesis of sorafenib analogues incorporating a 1, 2, 3-triazole ring and cytotoxicity towards hepatocellular carcinoma cell lines. Bioorganic Chemistry 2021, 112, 104831.
  (https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2021.104831
  )
 • Matako, Y.; Suttisingtong, K.; Boonsombat, J.; Sirirak, J.; Limpachayaporn, P.* The Synthetic Pathways of a New 1,2,3-Triazole-Containing Sorafenib Analogue and Its Cytotoxicity towards Cancer Cell Lines. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal 2021, 13(1), 244-258.
  (https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj/article/view/219866)
 • Singpanna, K.; Nuntharatanapong, N.; Rojanarata, T.; Limpachayaporn, P.; Patrojanasophon, P.; Opanasopit, P.* Development and evaluation of p-chlorophenyl benzyl ether-loaded microemulsions for transdermal delivery. Journal of Current Science and Technology 2021, 11(1), 90-99.
  (https://jcst.rsu.ac.th/volume/11/number/3/article/203
  )
 • Gumlungpat, N.*; Charoenpanich, A.; Limpachayaporn, P. Biological activity of Carissa carandas LINN. young fruit extract on HepG2, Hela and human keratinocyte cells HaCat. Udon Thani Rajabhat University Journal of Sciences and Technology 2020, 8(2), 33-48.
  (https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/scudru/article/view/239896)
 • Singpanna, K.; Oekchuae, S.; Jareonkunmetee, K.; Athipornchai, A.; Nuntharatanapong, N.; Opanasopit, P.; Limpachayaporn, P.* Synthesis and anti-tyrosinase activity evaluation of fluorinated chalcone and phenyl benzyl ether derivatives. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2020, 15(1), 81-89.
  (https://li01.tci-thaijo.org/index.php/TBPS/article/view/242699)
 • Palakhachane, S.; Ketkaew, Y.; Chuaypen, N.; Tangkijvanich, P.; Suksamrarn, A.; Limpachayaporn, P.* “The preliminary studies on the synthesis and the cytotoxicity towards HepG2 and Huh7 of a new series of sorafenib analogues: Replacement of aryl urea with a triazole ring” in Proceedings of the 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT45), Oct 7-9, 2019, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, 348-358.
 • Riam-Amatakun, W.; Limpachayaporn, P.; Rhea L Pizon, J.; Opanasopit, P.; Nuntharatanapon, N.* Anti-melanogenic activity of p-chlorophenyl benzyl ether in α-MSH-induced mouse melanoma B16F10 cells. Key Engineering Materials 2019, 819, 118-123.
  (https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.819.118)
 • Suttisintong, K.; Palakhachane, S.; Athipornchai, A.; Pimtomg, W.; Limpachayaporn, P.* Synthesis and evaluation of anti-tyrosinase activity of phenyl benzyl ether derivatives: Effects of functional groups and their positions. Science, Engineering and Health Studies 2018, 12(2), 111-123.
  (https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sehs/article/view/144513)
 • Klinpetch, W.; Petdum, A.; Thavornpradit, S.; Panchan, W.; Sooksimuang, T.; Sirirak, J.; Suvokhiaw, S.; Limpachayaporn, P.; Wanichacheva, N.* “Fluorometric and colorimetric Hg2+ -sensor via FRET system of pentahelicene donor and rhodamine B acceptors” in Proceedings of the 2018 Chemistry Research Symposium (ChRS2018), May 26-27, 2018, Chemistry Division, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom, Thailand, 5-10.
 • Limpachayaporn, P.; Schäfers, M.; Haufe, G.* Isatin sulfonamides: Potent caspases-3 and -7 inhibitors and promising PET and SPECT radiotracers for apoptosis imaging. Future Medicinal Chemistry 2015, 7(9), 1173-1196.
  (https://doi.org/10.4155/fmc.15.52)
 • Limpachayaporn, P.; Wagner, S.; Kopka, K.; Schober, O.; Schäfers, M.; Haufe, G.* Synthesis of 7-halogenated isatin sulfonamides: Nonradioactive counterparts of caspase-3/-7 inhibitor-based potential radiopharmaceuticals for molecular imaging of apoptosis. Journal of Medicinal Chemistry 2014, 57(22), 9383-9395.
  (https://doi.org/10.1021/jm500718e
  )
 • Limpachayaporn, P.; Schäfers, M.; Schober, O.; Kopka, K.; Haufe, G.* Synthesis of new fluorinated, 2-substituted 5-pyrrolidinylsulfonyl isatin derivatives as caspase-3 and caspase-7 inhibitors: Nonradioactive counterparts of putative PET-compatible apoptosis imaging agents. Bioorganic and Medicinal Chemistry 2013, 21(7), 2025-2036.
  (https://doi.org/10.1016/j.bmc.2013.01.011
  )
 • Limpachayaporn, P.; Riemann, B.; Kopka, K.; Schober, O.; Schäfers, M.; Haufe, G.* Influence of 4- or 5-substituents on the pyrrolidine ring of 5-[1-(2-methoxymethylpyrrolidinyl)sulfonyl]isatin derivatives on their inhibitory activities towards caspases-3 and -7. European Journal of Medicinal Chemistry 2013, 64, 562-578.
  (https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2013.04.011)
 • Limpachayaporn, P.; Wagner, S.; Kopka, K.; Hermann, S.; Schäfers, M.; Haufe, G.* Synthesis, 18F-radiolabeling, and in vivo biodistribution studies of N-fluorohydroxybutyl isatin sulfonamides using positron emission tomography. Journal of Medicinal Chemistry 2013, 56(11), 4509-4520.
  (https://doi.org/10.1021/jm400257a)
 • Tuntiwachwuttikul, P.*; Pootaeng-on, Y.; Phansa, P.; Limpachayaporn, P.; Charoenchai, P.; Taylor, W.C. Constituents of the leaves of Holarrhena pubescens. Fitoterapia 2007, 78(3), 271-273.
  (https://doi.org/10.1016/j.fitote.2006.11.003)